วีดีโอตัวต้นแบบ 1 (Pototype1)
วีดีโอตัวต้นแบบ 2 (Pototype2)
วีดีโอตัวต้นแบบ 3 (Pototype3)
วีดีโอตัวทดสอบจริง (Demo 1)
  • Flash action script
13500002
ชื่อ-นามสกุล:
นางสาวกมลชนก หาญประสพ


รหัสนักศึกษา: 13500002

กลุ่ม: Web and Interactive 1

อีเมล: lpink77@gmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา:
อาจารย์ศศิศ สุวรรณปากแพรก

Previous
Next

4,029