วีดีโอตัวต้นแบบ 1 (Pototype1)
วีดีโอตัวต้นแบบ 2 (Pototype2)
วีดีโอตัวต้นแบบ 3 (Pototype3)
วีดีโอตัวทดสอบจริง (Demo 1)
13500128
ชื่อ-นามสกุล:
นางสาวกติกา อ่อนสุทธิ


รหัสนักศึกษา: 13500128

กลุ่ม: Web and Interactive 1

อีเมล: kklongg@gmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา:
อาจารย์ศศิศ สุวรรณปากแพรก

Previous
Next

2,111