วีดีโอตัวต้นแบบ 1 (Pototype1)
วีดีโอตัวต้นแบบ 2 (Pototype2)
วีดีโอตัวต้นแบบ 3 (Pototype3)
วีดีโอตัวทดสอบจริง (Demo 1)
13500138
ชื่อ-นามสกุล:
นายกาลัญญู เกียรติชัยนาม


รหัสนักศึกษา: 13500138

กลุ่ม: Web and Interactive 1

อีเมล: scarecrowz138@gmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา:
อาจารย์พงษ์พันธ์ สุริยภัทร

Previous
Next

2,428