วีดีโอตัวต้นแบบ 1 (Pototype1)
วีดีโอตัวต้นแบบ 2 (Pototype2)
วีดีโอตัวต้นแบบ 3 (Pototype3)
วีดีโอตัวทดสอบจริง (Demo 1)
  • Objective-C Language
  • Interface builder, X-Code
  • iPhone Simulator
  • Interface design: Photoshop, illustrator
13500155
ชื่อ-นามสกุล:
นายชัทชาคร ตั้งสินมั่นคง


รหัสนักศึกษา: 13500155

กลุ่ม: Web and Interactive 3

อีเมล: chatzz.design@gmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา:
อาจารย์ณัฐวุฒิ เลื่อนไธสง

Previous
Next

245