วีดีโอตัวต้นแบบ 1 (Pototype1)
วีดีโอตัวต้นแบบ 2 (Pototype2)
วีดีโอตัวต้นแบบ 3 (Pototype3)
วีดีโอตัวทดสอบจริง (Demo 1)
  • Xcode, Interface Builder
  • SQL lite3
  • VMWare7 (using for run MAC OS)
  • Photoshop, Illustrator
13500163
ชื่อ-นามสกุล:
นายณัฐพงศ์ มาเสถียร


รหัสนักศึกษา: 13500163

กลุ่ม: Web and Interactive 3

อีเมล: oniikal3@gmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา:
อาจารย์ณัฐวุฒิ เลื่อนไธสง

Previous
Next

14