วีดีโอตัวต้นแบบ 1 (Pototype1)
วีดีโอตัวต้นแบบ 2 (Pototype2)
วีดีโอตัวต้นแบบ 3 (Pototype3)
วีดีโอตัวทดสอบจริง (Demo 1)
13500177
ชื่อ-นามสกุล:
นายธีรเจต เหล่าสุนทรียา


รหัสนักศึกษา: 13500177

กลุ่ม: Web and Interactive 1

อีเมล: wadang_ict@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา:
อาจารย์รักชนก สุขะกาลนันท์

Previous
Next

827