วีดีโอตัวต้นแบบ 1 (Pototype1)
วีดีโอตัวต้นแบบ 2 (Pototype2)
วีดีโอตัวต้นแบบ 3 (Pototype3)
วีดีโอตัวทดสอบจริง (Demo 1)
13500195
ชื่อ-นามสกุล:
นายปัฐพงษ์ เจริญศุข


รหัสนักศึกษา: 13500195

กลุ่ม: Web and Interactive 2

อีเมล: babyict@gmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา:
อาจารย์อธิป ไวยากรณ์วิลาศ

Previous
Next

1,919